Medlemsvilkår

1. Generelle rettigheder og pligter

1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til at benytte Albertslund Delebils køretøjer i henhold til nærværende vilkår.

1.2. Anvendelsen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter, prislister, manualer, forsikringsbetingelser samt nærværende vilkår.

1.3. For at måtte føre Albertslund Delebils biler er det en forudsætning, at føreren har fuldgyldigt medlemskab, ordinært medlemskab eller tillægs medlemskab, af Albertslund Delebil.

1.4. Ved indmeldelse skal gyldigt kørekort og sygesikringsbevis forevises til en repræsentant for Albertslund Delebils bestyrelse.

1.5. Dog kan et medlem køre med en anden fører, såfremt medlemmet har sikret sig, at denne har kørekort og anvender bilen i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 1.2. Det pågældende medlem er ansvarlig for enhver skade, som den pågældende fører pådrager Albertslund Delebil.

1.6. Såfremt medlemmer/tillægsmedlemmer i en husstand fraflytter den fælles husstand, kan vedkommende indmeldes som selvstændigt medlem ved indbetaling af nyt depositum i henhold til gældende prisliste.

1.7. Hvis en af Albertslund Delebils biler konfiskeres efter færdselslovens § 133 a, stk. 2, 2. pkt. på baggrund af blandt andet et medlems hensynsløse kørsel eller kørsel med en promille over 2 ('vanvidskørsel'), er medlemmet forpligtet til at erstatte samtlige Albertslund Delebils udgifter i anledning af konfiskationen, herunder foreningens udgifter til køb/erstatning af tilsvarende ny bil og manglende indtægter fra udlejning af den konfiskerede bil mv. Hvis et medlem har overladt kørslen til en anden fører efter § 2, og delebilen konfiskeres på baggrund af dennes hensynsløse kørsel mv., er medlemmet ligeledes forpligtet til at erstatte samtlige Albertslund Delebils udgifter i anledning af konfiskationen.

2. Nøgler

2.1. Hvert medlem af foreningen modtager ved indmeldelse en elektronisk nøgle, der passer til alle Albertslund Delebiler. Nøglen er fortsat Albertslund Delebils ejendom og må kun benyttes af det pågældende medlem.

2.2. Medlemmet må ikke fremstille ekstrakopier af nøglen.

2.3. Medlemmet er ansvarlig for en forsvarlig opbevaring af nøglen. Albertslund Delebil skal straks informeres såfremt en udleveret nøgle bortkommer. Medlemmet er ansvarligt for eventuelle følger af, at en sådan oplysning ikke gives, eller gives for sent.

2.4. Mistes en nøgle betaler medlemmet en erstatning, jf. den til enhver tid gældende prisliste.

2.5. Ved udmeldelse skal nøglen afleveres personligt til et medlem af Albertslund Delebils bestyrelse.

3. Stamplads

3.1. Albertslund Delebils køretøjer har stamplads på en nærmere angivet adresse eller parkeringsplads. Ved brug af delebilen skal bilen afhentes på stampladsen og afleveres samme sted efter endt brug.

3.2. Der kan etableres stampladser på forskellige destinationer i Albertslund og omegn. Meddelelse herom vil tilgå medlemmerne løbende.

4. Reservation af bilen

4.1. Albertslund Delebils biler reserveres på foreningens elektroniske bookingsystem på internettet. Brugernavn og adgangskode udleveres ved indmeldelse i Albertslund Delebil.

4.2. Albertslund Delebils biler kan KUN benyttes og åbnes efter forudgående reservation i bookingsystemet.

4.3. Bestyrelsen kan udnævne særlige perioder (eksempelvis skoleferier) som spidsbelastningsperioder. I spidsbelastningsperioder skal medlemmerne, for at være sikre på at få en bil til delebilspriser, bestille bilen indenfor en på forhånd fastsat dato. I spidsbelastningsperioden kan bestyrelsen fastsætte, at km satserne er forhøjede. Det er bestyrelsen der beslutter den endelige fordeling af foreningens egne biler samt eventuelle ekstra lejebiler i spidsbelastningsperioden. Bestyrelsen fordeler bilerne til størst mulig gavn for foreningen, og et medlem kan ikke være sikker på at få en bestemt bil.

4.4. Det påhviler medlemmet at sikre, at der udelukkende benyttes bil i overensstemmelse med forudgående reservation og bilen er tilbage på stampladsen i overensstemmelse med det anførte sluttidspunkt for den pågældende reservation.

4.5. Såfremt medlemmet af forskellige årsager ikke afleverer bilen rettidigt og tidsoverskridelsen betyder, at medlemmet benytter bilen ind i en periode, der er reserveret af et andet medlem, er det medlem, der gør sig skyldig i tidsoverskridelsen, pligtig til at forsøge at kontakte det medlem, der har reserveret bilen i den pågældende reservationsperiode og informere om forsinkelsen. Der tilfalder i øvrigt medlemmet en afgift efter den til enhver tid gældende prisliste.

4.6. Et medlem, der benytter en bil som er for sent afleveret, er pligtig til at yde passende kompensation for udgifter, som det medlem, der har reserveret bilen måtte blive påført.

5. Registrering af forbrug

5.1. Forbruget af tid og km registreres automatisk i systemet bl.a. via GPS.

5.2. Der kan forekomme specielle situationer, hvor bestyrelsen pålægger medlemmer at føre regnskab over km og videregive dem til bestyrelsen eller andre.

6. Betaling af kørsel

6.1. Der er to slags omkostninger forbundet med anvendelse af Albertslund Delebils biler. Dels en tidsbestemt lejepris, dels en pris for hver kørt kilometer inkl. brændstof og øvrige forbrugsstoffer.

6.2. Hver måned modtager medlemmet en samlet afregning ved en faktura i bookingsystemet på internettet for sidste måneds brug af Albertslund Delebils biler.

6.3. Regningen er til betaling inden for de næste 5 dage.

6.4. Afregning til Albertslund Delebil skal tilmeldes med kortoplysninger til Albertslund Delebil. Der udarbejdes specielle betalingsbetingelser for erhvervskunder.

6.5. Ved overskridelse af betalingsfristen kan bestyrelsen beslutte at fratage medlemmet dets ret til at booke biler og benytte Albertslund Delebils biler, indtil forholdet er bragt i orden. Gebyr for manglende rettidig betaling fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Ved gentagne overskridelser af betalingsfristen kan bestyrelsen, jf. vedtægterne § 10 ekskludere medlemmet.

7. Check af bilen før brug

7.1. Medlemmet skal tjekke bilens tilstand inden brug. Indvendigt såvel som udvendigt tjekkes for skrammer, buler, punkteringer o.l. Nye fejl, i forhold til de allerede registrerede, skal registres på skadesrapporten og bilens fadder orienteres.

8. Bilens stand ved aflevering

8.1. Aflevering er, udover §4 og §5, kun sket korrekt hvis:
- bilen er parkeret på den angivne stamplads i aflåst stand, med alle vinduer lukket og alt lys slukket.
- bilen indeholder alle de til bilen hørende papirer.
- bilen er tjekket for skrammer, buler, fejl og mangler og disse er anført på skadesrapporten og bilens fadder er orienteret.
- bilens tank er mindst ¼ fuld.
- bilen er tømt for affald og egne effekter, og fremtræder pæn og køreklar.
- bilen indeholder alt til bilen hørende udstyr.

8.2. Hvis et medlem ved afhentning af en bil konstaterer væsentlige mangler mv. i forhold til medlemsvilkårene skrives mail til den seneste bruger med kopi til bestyrelsen.

8.3. Hvis bilen ikke er afleveret korrekt i henhold til § 8.1. kan bestyrelsen pålægge medlemmet et gebyr i hold til gældende prisliste plus eventuelle udgifter i forbindelse med den mangelfulde aflevering.

9. Vedligehold, påfyldning af brændstof, omgang med køretøjerne

9.1. Anvendelse af Albertslund Delebils biler skal ske med omtanke og forsigtighed.

9.2. Bilerne er alle helt røgfri.

9.3. Dyr må kun medtages, hvis de holdes i en dertil beregnet transportkasse. Bilen skal efterfølgende støvsuges grundigt, før den afleveres af medlemmet.

9.4. Ved brug af bilen skal medlemmet kontrollere væskestand og dæktryk, jf. manualen. Generelt skal bilens instruktionsbog følges og medlemmerne er ansvarlige for misligholdelse i den forbindelse.

9.5. Ved påfyldning af brændstof og bilvask anvendes foreningens brændstofkort, der kun må bruges til køb af brændstof og kør-videre-produkter til foreningens egne biler. Misbrug af brændstofkortet vil blive meldt til politiet.

9.6. Hvert medlem må påregne to gange om året at skulle vaske bilen udvendig.

9.7. Medlemmet skal medvirke til at sikre bilen mod tyveri og hærværk.

9.8. Foreningens bestyrelse er ansvarlig for, at bilen kommer til eftersyn og service.

10. Mindre fejl, sammenbrud, ulykker og skader

10.1. Ved fejl, sammenbrud ulykker og skader på bilen skal Albertslund Delebils bestyrelse kontaktes hurtigst muligt på tlf.nr.70 70 14 55.

10.2. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af Albertslund Delebils bestyrelse. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger o.l. ikke blive refunderet. I akutte tilfælde træffer det berørte medlem selv beslutning og bestyrelsen vurderer efterfølgende om udgifterne kan dækkes helt eller delvist.

10.3. Albertslund Delebil har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er Albertslund Delebil imidlertid ikke ansvarlig herfor, og ej heller for eventuelle følger heraf.

10.4. I tilfælde af skade er medlemmet forpligtet til:
- omgående at underrette politiet, hvis der er tale om personskade.
- at få navn og adresse samt forsikringsselskab på de implicerede parter og navn og adresse på eventuelle vidner.
- ikke at anerkende ansvar eller skyld.
- ikke at forlade bilen uden der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse.
- at tilstille Albertslund Delebil udførlig beskrivelse af uheldet og være behjælpelig med at udfylde skadesanmeldelse til forsikringsselskabet.

10.5. Medlemmet er pligtig til så vidt muligt at begrænse skadens omfang. Videre kørsel efter skadens indtræden er kun tilladt med bestyrelsens accept.

10.6. Medlemmet er ansvarlig for skader, der opstår som følge af, at disse regler er brudt.

10.7. I tilfælde af skader eller tab af køretøj er medlemmet forpligtiget til at betale alle udgifter, såfremt medlemmet har brudt de kontraktmæssige forpligtelser, forsikringspolicer eller loven. I øvrigt er medlemmet forpligtet til at dække udgifter op til den anførte selvrisiko i den til enhver tid gældende prisliste.

10.8. Et medlem, der er involveret i en færdselsforseelse i Albertslund Delebils bil, skal betale administrationsudgifter i forbindelse med Albertslund Delebils medvirken i behandling af sagen. Prisen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

11. Opbevaring af kørekort

11.1. Medlemmet er forpligtet til at medbringe kørekort under al kørsel.

11.2. Medlemmet er forpligtet til straks at oplyse Albertslund Delebil om enhver inddragelse eller indskrænkning af sit kørekort.

12. Bøder

12.1. Det enkelte medlem betaler selv bøder herunder parkeringsafgifter ved brug af Albertslund Delebils biler.

12.2. Albertslund Delebil skal på opfordring oplyse politiet om hvilket medlem, der i en given periode har anvendt bilen.

12.3. Administrationsudgifter for Albertslund Delebils medvirken til behandling af evt. bøde/straffesag i forbindelse med et medlems brug af Albertslund Delebils biler kan pålægges medlemmet. Prisen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

13. Begrænsninger vedrørende anvendelse af Albertslund Delebils biler

13.1. Albertslund Delebils biler må ikke benyttes:
- til person- eller godstransport mod betaling hverken direkte eller indirekte.
- til at trække eller slæbe et andet køretøj, herunder påhængsvogne af enhver art. Godkendt trailer, der overholder vægt og mål, må dog slæbes, jf. bilens manual.
- til entreprenørkørsel eller kørsel med gods eller fødevarer, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.
- af nogen person der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin.

13.2. Albertslund Delebils biler må ikke benyttes i et af de tidligere østeuropæiske lande.

13.3. Herudover gælder der særlige regler ved kørsel i Storbritannien. Kontakt Albertslund Delebil for detaljer.

14. Anvendelse af biler i andre delebilklubber

14.1. Albertslund Delebil er, via medlemskab i Danske Delebiler, medlem af ECS (European Carsharing).

14.2. Albertslund Delebils medlemmer kan anvende køretøjer fra andre europæiske bilklubber, der er medlem af ECS, med mindre særlige begrundelser er givet, f.eks. kontraktbrud.

14.3. Reservering af køretøjer fra andre bilklubber vil ske via Albertslund Delebil, og priser og betingelser vil følge den pågældende bilklub.

15. Afgørelse af tvister

15.1. Tvister mellem medlemmer om forhold vedrørende foreningen og forståelse af vedtægter, medlemsvilkår, prislister m.v. afgøres endeligt af bestyrelsen efter indhentning af relevante informationer fra begge de uoverensstemmende parters side.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling, den 15.6.2000, opdateret af bestyrelsen den 24.10.2000, ved generalforsamling den 9.3.2006, af bestyrelsen den 7.5.2006, den 13.6.2010, den 2.11.2011 (godkendt af generalforsamlingen d.22.3.2012), af bestyrelsen d.28.2.2013, med godkendelse af generalforsamlingen d.14.3.2013, af bestyrelsen den 12.9.2013, af bestyrelsen september 2018, og af bestyrelsen juni 2021.