Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Albertslund Delebil

1.2. Foreningens hjemsted er Albertslund kommune

§ 2 Formål

2.1. Foreningens overordnede formål er at fremme delebilismen i Albertslund og Omegn som et supplement til cykel, tog og bus - for herigennem at bidrage til en miljømæssig bæredygtig udvikling indenfor transportområdet

2.2. Foreningen anskaffer biler og eventuelt andre køretøjer og stiller disse til rådighed for medlemmerne mod vederlag, således at der opnås dækning for foreningens udgifter, hensættelser m.v. Udover at opnå en for foreningen rimelig konsolidering stræbes der ikke efter noget overskud i foreningen.

2.3. Foreningen kan være medlem af foreninger, samarbejde med udbydere af kollektiv trafik samt andre organisationer, der har til formål at fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling indenfor transportområdet.

§ 3 Medlemmer

3.1. Som medlemmer kan med bestyrelsens godkendelse optages enkeltpersoner og eller juridiske personer (institutioner, virksomheder og foreninger) dog således, at juridiske personer skriftligt må meddele bestyrelsen for Albertslund Delebil, hvem der skal registreres som bruger og hvem der repræsenterer den juridiske person ved generalforsamlingen.

3.2. Medlemmer skal være mindst 23 år gamle på indmeldelsestidspunktet og have haft kørekort i minimum ét år. Dog kan et medlem være under 23 år på indmeldelsestidspunktet, såfremt medlemmet er samboende med et andet medlem, som er mindst 23 år gammel. Bestyrelsen kan – enstemmigt – give dispensation fra kravet om kørekort i minimum 1 år.

3.3. Foreningens bestyrelse kan afvise ansøgning om optagelse af medlemskab og/eller henvise ansøger til en venteliste, som administreres af foreningens bestyrelse.

3.4. I tilknytning til ordinært medlemskab i henhold til pkt. 3.1. kan en beboer i samme husstand oprette et tillægsmedlemskab til et reduceret indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fremgår af foreningens til en hver tid gældende prisliste. Et tillægsmedlemskab har ikke stemmeret ved generalforsamlingen, men betragtes som et fuldgyldigt medlemskab i relation til rettigheder og pligter vedr. brug af foreningens køretøjer. Ophører tillægsmedlemmets bopælsmæssige tilknytning til det ordinære medlem, ophører tillægsmedlemskabet samtidigt.

§ 4 Indmeldelsesgebyr, depositum og kontingent

4.1. Medlemmernes indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen og indbetales kontant ved indmeldelse i foreningen. Størrelsen af indmeldelsesgebyret fremgår af foreningens til en hver tid gældende prisliste.

4.2. Gebyret refunderes ikke ved udmeldelse eller såfremt medlemskabet af anden grund ophører. Dog vil halvdelen af gebyret blive refunderet, såfremt et medlem udmelder sig inden to måneder efter at have indmeldt sig.

4.3. Ved indmeldelse er medlemmet forpligtet til at betale depositum, som tjener til sikkerhed for foreningens til en hver tid værende krav mod medlemmet. Størrelsen af det pligtige depositum fastsættes af generalforsamlingen og fremgår af foreningens til en hver tid gældende prisliste.

4.4. Som medlem er man pligtig til at betale et månedligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen og fremgår af foreningens til en hver tid gældende prisliste.

§ 5 Hæftelse

5.1. Medlemmerne hæfter alene med deres depositum og gebyr for forpligtigelser vedrørende foreningen. Tillægsmedlemmernes hæftelse er tilknyttet det ordinære medlemskab.

§ 6 Anskaffelse

6.1. Køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel foretages af bestyrelsen i henhold til punkt 2.1 og 2.2.

§ 7 Brug af foreningens køretøjer

7.1. Brug af foreningens køretøjer skal ske i overensstemmelse med de til en hver tid gældende medlemsvilkår, der fastsættes på foreningens generalforsamling. Redaktionelle og uopsættelige ændringer kan besluttes og formidles af foreningens bestyrelse.

7.2. Køretøjer må ikke videreudlejes, udlånes eller lignende.

7.3. Et medlem må således hverken helt eller delvist overlade brugen af køretøjet til andre med mindre medlemmet er berettiget dertil efter nærværende vedtægter eller de til enhver tid gældende medlemsvilkår.

§ 8 Vederlag for brug af foreningens køretøjer

8.1. Vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer fastsættes af bestyrelsen.

8.2. Prisjusteringer kan - med minimum 30 dages varsel - meddeles af bestyrelsen.

8.3. Vederlaget fastsættes som udgangspunkt således, at der opnås dækning af udgifter, hensættelser m.v. Ud over en for foreningen rimelig konsolidering, stræbes der ikke efter noget overskud i foreningen.

§ 9 Opsigelse

9.1. Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til køretøjerne med tre måneders skriftligt varsel til bestyrelsen.

9.2. Senest en måned efter medlemskabets ophør er parterne forpligtiget til at udligne deres eventuelle økonomiske mellemværende, og foreningen således pligtig til at afregne et evt. overskydende beløb svarende til det af medlemmet betalte depositum efter modregning af medlemmets eventuelle forpligtigelser overfor foreningen.

§ 10 Eksklusion

10.1. Foreningens bestyrelse kan i følgende tilfælde beslutte at ekskludere et medlem af foreningen:

 • Såfremt et medlem trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende depositum, kontingent og vederlag for brug af køretøjer eller andre skyldige beløb af enhver art.
 • Såfremt et medlem benytter køretøjerne på uforsvarlig måde, eller i øvrigt ikke overholder de udarbejdede vilkår for benyttelsen.
 • Såfremt et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer.
 • Såfremt et medlem groft overtræder gældende færdselsregler.
 • Såfremt et medlem ikke besidder gyldigt kørekort.

§ 11 Generalforsamling

11.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen

11.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb med mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab
 4. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

11.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af medlemmerne forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 12 Indkaldelse m.v.

12.1. Generalforsamling indkaldes skriftlig (pr. brev eller e-mail) med 4 ugers varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling kan forkortes til 7 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

12.2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt revideret regnskab og udkast til budget sendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

12.3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt at stille forslag har ethvert medlem. Administrator og revisor tilknyttet foreningen, samt personer, der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

§ 13 Beslutninger på generalforsamlingen

13.1. Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Forslag om vedtægtsændringer kan dog kun vedtages på en generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

13.2. Hvert ordinært medlem har på foreningens generalforsamling én stemme og kan herudover afgive stemme i henhold til skriftlig fuldmagt fra et andet medlem.

13.3. Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet om det på generalforsamlingen passerede skal tilstiles medlemmerne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 14 Bestyrelse

14.1. Generalforsamlingen vælger af foreningens medlemmer en bestyrelse til varetagelse af den daglige ledelse af foreningen og udfører generalforsamlingens beslutninger.

14.2. Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer med mindst en formand, en kasserer og en sekretær. Generalforsamlingen beslutter om der skal vælges yderligere medlemmer til bestyrelsen, der i øvrigt konstituerer sig selv.

14.3. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en toårig periode. I overgangsåret 2011 vælges for to år 2 af 3, evt. 3 af 5 eller 4 af 7. De resterende medlemmer vælges for ét år.

14.4. Generalforsamlingen vælger desuden for ét år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

14.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.

14.6 Bestyrelsen kan antage en revisor til at revidere foreningens årsregnskab.

14.7. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

§ 15 Tegningsret

15.1 Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 16 Administration

16.1. Bestyrelsen kan indgå aftale om køb af serviceydelser, herunder bistand til administration, regnskab og drift af biler.

16.2. Foreningens midler indsættes på særskilt konto i pengeinstitut. Alle indbetalinger til foreningen skal ske direkte til en sådan konto.

16.3. Bestyrelsen er berettiget til at meddele administrator prokura.

§ 17 Regnskab

17.1. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen.

§ 18 Opløsning

18.1. Forslag om foreningens opløsning kan vedtages på foreningens generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

18.2. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

18.3. Ved opløsning af foreningen udloddes - efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gæld - den resterende formue efter den afgående bestyrelses beslutning til almennyttige aktiviteter til fremme af miljømæssige formål.

* * * * * * * * * * * * * * *

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d.15. juni 2000.
Revideret på ordinær generalforsamling den 1. februar 2005.
Revideret på ordinær generalforsamling den 15. marts 2010.
Revideret på ordinær generalforsamling den 22. marts 2011.